به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی اسناد رسمی - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی اسناد رسمی

  

«اسناد رسمی»
  
  

  

توضیحات:

  

فهرست:
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
بند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 فهرست منابع و مأخذ


مقدمه:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1] و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[1]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر...


فهرست منابع و مأخذ:

1-   مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –

2-   مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-

3-   ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)

4-   حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)

5-   مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380

6-   حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382

7-   اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382

8-   فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377

9-   منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380

10- حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379

11- حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379

12- حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381

13- آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348

14- حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382

15- حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –

16- حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356

17- قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379

18- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –

19- مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378

20- قانون اجرای احکام مدنی

21- و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است...


 

 نـوع فایـل  Word تعداد صفحات : 85

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا 

 حجم فایل  120 کیلوبایت   قــیمت فایــل : 3500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه بررسی سند و اقسام آن، دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سند و اقسام آن، جزوه در مورد سند و اقسام آن، بررسی موضوع سند و انواع آن , بررسی موضوع , سند و انواع آن , بررسی موضوع سند و انواع آن، تحقیق در مورد اداره ثبت, تحقیق در مورد اسناد, تحقیق در مورد اسناد رسمی, تحقیق در مورد انواع سند, تحقیق در مورد تعریف سند, تحقیق در مورد حقوق ثبت, تحقیق در مورد سند, تحقیق در مورد سند محضری, مقاله در مورد اداره ثبت, مقاله در مورد اسناد, مقاله در مورد اسناد رسمی, مقاله در مورد انواع سند, مقاله در مورد تعریف سند, مقاله در مورد حقوق ثبت, مقاله در مورد سند, مقاله در مورد سند محضری, تحقیق دانشجویی درباره اداره ثبت, تحقیق دانشجویی درباره اسناد, تحقیق دانشجویی درباره اسناد رسمی, تحقیق دانشجویی درباره انواع سند, تحقیق دانشجویی درباره تعریف سند, تحقیق دانشجویی درباره حقوق ثبت, تحقیق دانشجویی درباره سند, تحقیق دانشجویی درباره سند محضری, مقاله دانشجویی درباره اداره ثبت, مقاله دانشجویی درباره اسناد, مقاله دانشجویی درباره اسناد رسمی, مقاله دانشجویی درباره انواع سند, مقاله دانشجویی درباره تعریف سند, مقاله دانشجویی درباره حقوق ثبت, مقاله دانشجویی درباره سند, مقاله دانشجویی درباره سند محضری, تحقیقات دانش آموزی در مورد اداره ثبت, تحقیقات دانش آموزی در مورد اسناد, تحقیقات دانش آموزی در مورد اسناد رسمی, تحقیقات دانش آموزی در مورد انواع سند, تحقیقات دانش آموزی در مورد تعریف سند, تحقیقات دانش آموزی در مورد حقوق ثبت, تحقیقات دانش آموزی در مورد سند, تحقیقات دانش آموزی در مورد سند محضری, مقالات دانش آموزی در مورد اداره ثبت, مقالات دانش آموزی در مورد اسناد, مقالات دانش آموزی در مورد اسناد رسمی, مقالات دانش آموزی در مورد انواع سند, مقالات دانش آموزی در مورد تعریف سند, مقالات دانش آموزی در مورد حقوق ثبت, مقالات دانش آموزی در مورد سند, مقالات دانش آموزی در مورد سند محضری، مقاله سندنویسی