به فروشگاه محصولات مجازی و دانلودی مکث فایل خوش آمدید * . * . * به مناسبت افتتاح فروشگاه 50 درصد تخفیف برای تمامی محصولات اعمال شده است. همچنین در صورت خرید کلی تخفیف های بیشتری در نظر گرفته شده که می توانید با مراجعه به صفحه "نرخ محصولات" از آن ها اطلاع یابید * . * . * اگر محصول موردنظر شما موجود نیست به پشتیبانی اطلاع دهید تا در اسرع وقت در فروشگاه مکث قرار گرفته و آماده خرید شود * . * . *

پروژه تحقیقاتی اکراه - فروشگاه محصولات مجازی مکث
X
تبلیغات
X
تبلیغات
زولا
< برای نتایج دقیقتر، فقط کلمه کلیدی را جستجو کنید. مثل:فلزکاری،اتوماسیون و... >

پروژه تحقیقاتی اکراه

  

«اکراه»
  
  

  

توضیحات:

 

فهرست:

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1-   نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1-   نظریه نقل

نظریه کشف 

منابع


مقدمه:

1- تعریف اکراه
1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده. 
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد. 
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید. 
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد. 
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری. 
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد. 
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. 
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید. 
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد. 
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده. 
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود. 
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد. 
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند. 
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند. 
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن...


منابع و مأخذ:
1- قرآن مجید
2- محمد معین، فرهنگ فارسی معین
3- پرویز نوین – حقوق مدنی 3
4- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
5- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
6- مرتضی انصاری ، المکاسب
7- روح ا... خمینی، البیع، ج 2
8- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3
9- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1
10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2
11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات
13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1
14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون
15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1
16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3
17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب
18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1
19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2
20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4
21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7
22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14
23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8
24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4
25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22
26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه
27- شهید ثانی، شرح لمعه
28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1
29- لویس معلوف ، المنجد...


 
 نـوع فایـل  Word  تعداد صفحات : 66

 خریـد از فروشگاه دیگر مـا

 حجم فایل  42 کیلوبایت    قــیمت فایــل : 3500 تومان

 راهنمای مراحل خرید فایل

 

لطفا برای خرید و دریافت فوری فایل اینجا کلیک کنید

 
« قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز دوم آنها فعال شده باشد »

کلمات کلیدی: دانلود پروژه تحقیقاتی ارکان اکراه، پروژه ارکان اکراه، روش تحقیق ارکان اکراه، پروپوزال ارکان اکراه، تحقیق ارکان اکراه، مقاله ارکان اکراه، طرح توجیهی کارآفرینی ارکان اکراه، گزارش پروژه کارآموزی ارکان اکراه، پایان نامه اکراه، پروژه اکراه، روش تحقیق اکراه، پروپوزال اکراه، تحقیق اکراه، مقاله اکراه، طرح توجیهی کارآفرینی اکراه، گزارش پروژه کارآموزی اکراه، پایان نامه اکراه جزائی، پروژه اکراه جزائی، روش تحقیق اکراه جزائی، پروپوزال اکراه جزائی، تحقیق اکراه جزائی، مقاله اکراه جزائی، طرح توجیهی کارآفرینی اکراه جزائی، گزارش پروژه کارآموزی اکراه جزائی، پایان نامه اکراه مدنی، پروژه اکراه مدنی، روش تحقیق اکراه مدنی، پروپوزال اکراه مدنی، تحقیق اکراه مدنی، مقاله اکراه مدنی، طرح توجیهی کارآفرینی اکراه مدنی، گزارش پروژه کارآموزی اکراه مدنی، رساله در مورد مکره بالفتح, رساله در مورد کراهت, پایان نامه در مورد اجبار, پایان نامه در مورد ارکان اکراه, پایان نامه در مورد اکراه, پایان نامه در مورد اکراه جزائی, پایان نامه در مورد اکراه مدنی, پایان نامه در مورد مکره بالفتح, پایان نامه در مورد کراهت, تحقیق درباره اجبار, تحقیق درباره ارکان اکراه, تحقیق درباره اکراه, تحقیق درباره اکراه جزائی, تحقیق درباره اکراه مدنی, تحقیق درباره مکره بالفتح, تحقیق درباره کراهت, مقاله درباره اجبار, مقاله درباره ارکان اکراه, مقاله درباره اکراه, مقاله درباره اکراه جزائی, مقاله درباره اکراه مدنی, مقاله درباره مکره بالفتح, مقاله درباره کراهت, پروژه دانشجویی در مورد اجبار, پروژه دانشجویی در مورد ارکان اکراه